Samenwerking met Steens & Partners


Wederzijds vertrouwen en een open en volledige communicatie is essentieel voor een succesvolle samenwerking en de kwaliteitservaring van de "freelance" oplossing voor de opdrachtgever.

U als freelancer (ook wel zzp-er of opdrachtnemer genoemd) én Steens & Partners gaan samen de uitdaging aan om voor de cliënt een waardevolle bijdrage te leveren. Een ieder heeft hierin een specifieke eigen bijdrage als vakprofessional. Het gewenste resultaat dient een win-win-win situatie te zijn voor alle betrokken partijen, zowel op de korte als de lange termijn. Pas dan vinden wij dat er sprake is van een succesvolle samenwerking en kwaliteit van dienstverlening.

Wij vinden het belangrijk om een aantal uitgangspunten aan het begin van onze beoogde samenwerking af te spreken. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving en de praktijkervaringen tussen de freelance professionals en Steens & Partners sinds onze start in het jaar 2000.
 

Freelance Procedure

 • Uw gegevens worden opgenomen in onze database. Wij vragen u om uw beschikbaarheidsdatum en Curriculum Vitae actueel te houden.
 • Hoewel onze website met grote zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen wij geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele fouten of onvolkomenheden.
 • De initiële screening start bij de analyse van uw Curriculum Vitae. Wij focussen ons o.a. op het opleidingsniveau, de werkervaring, specifieke branche-kennis en (on)regelmatigheden in het carrièreverloop. Op basis hiervan wordt besloten om wel/niet telefonisch contact te leggen.
 • Het eerste telefonische contact is gericht op een beperkte toelichting op het Curriculum Vitae en de sollicitatie. Op basis hiervan wordt met elkaar besloten om een verdere persoonlijke kennismaking te organiseren.
 • Wij vragen u de volgende documenten digitaal aan te leveren: uittreksel KvK, BTW nummer en twee relevante (recente) referenten. Tijdens de persoonlijke kennismaking (het interview) zien wij ook graag uw legitimatiebewijs en diploma’s van relevante opleidingen.
 • Het interview is gericht op het vaststellen van theoretische en praktische vaardigheden, kennis en persoonlijke kwaliteiten, zowel sterke als zwakke, en het samen vaststellen van mogelijke functie- en werkgebieden. Tevens bespreken wij de onderlinge verwachtingen en de werkwijze van ons kantoor.
 • Zo spoedig mogelijk na het interview worden de referenties ingewonnen, waarover wij u zullen berichten.
 • De documenten, het verslag van het interview, uw foto (gemaakt tijdens het interview) en de referentieverslagen worden in onze database opgeslagen.
 • Bij een vraag en/of opdracht van een ‘Cliënt’ (onze opdrachtgever) bespreken wij met deze Cliënt de inhoud, de procedure en de verwachtingen.
 • Hierna starten wij de search. Veelal binnen 24 uur presenteren wij geschikte kandidaten. Van alle kandidaten die wij presenteren willen wij minimaal 2 referenties hebben ingewonnen. Wij nemen veelal contact op met de verantwoordelijke van uw laatst uitgevoerde opdracht en een voor deze opdracht relevante referentie.
 • De ‘Presentatie’ van onze kandidaten bij de Cliënt doen wij veelal per email, bestaande uit een Curriculum Vitae, toelichting van de kandidatuur, beschikbaarheidperiode en tarief. Wij geven vervolgens een nadere toelichting, telefonisch of op kantoor, aan de Cliënt.
 • Tijdens uw gesprek bij de Cliënt is doorgaans een Associate Director van Steens & Partners aanwezig. Na afloop van het gesprek zal er een evaluatie plaatsvinden tussen Cliënt en Steens & Partners over uw kandidatuur en het vervolg van de procedure.
 • Na definitieve selectie en keuze door Cliënt verzorgt Steens & Partners alle relevante documenten en bevestigt de startdatum van ‘Kandidaat’ bij Cliënt. In overleg worden er evaluatiemomenten tussen alle betrokken partijen afgestemd.
 

Voorwaarden van Samenwerking

 • Artikel 1
  Met het insturen van uw gegevens en/of (digitaal) reageren op opdrachten geeft u te kennen als freelance professional, hierna verder te noemen “Kandidaat”, werkzaam te zijn en werkzaamheden verricht in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep. Als Kandidaat geeft u aan Steens Consultants B.V., Steens Professionals B.V. en Steens Interim B.V., of haar eventuele rechtsopvolgers, verder te noemen Steens & Partners, toestemming uw gegevens te gebruiken voor het bemiddelen naar een opdracht. Verder geeft u te kennen op de hoogte te zijn van deze tekst en met de hier beschreven artikelen 1 t/m 15 akkoord te zijn.
   
 • Artikel 2.1
  Steens & Partners treedt op als “intermediair”, in die zin dat wij de Kandidaat, werven, presenteren en tijdelijk inzetten bij onze opdrachtgever, verder te noemen Cliënt (de Derde). De Kandidaat sluit bij een plaatsing op een opdracht een “Overeenkomst van Opdracht” met Steens & Partners (uw opdrachtgever). Deze  overeenkomst is  gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 30 april 2021 onder nummer 90821.25537.3.0 opgestelde modelovereenkomst tussenkomst. Steens & Partners en Kandidaat wensen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van deze overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. en 7:690 e.v. BW, willen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst voorkomen en kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden buiten toepassing te laten.

  Steens & Partners sluit een overeenkomst met de Cliënt.
   
 • Artikel 2.2
  De Cliënt is een natuurlijke en/of rechtspersoon of haar rechtsopvolgers die als vrager en/of afnemer van diensten van Steens & Partners een schriftelijk en/of mondeling verzoek heeft gedaan of opdracht geeft tot de werving, “Presentatie” en inzet van een Kandidaat.
   
 • Artikel 2.3
  Presentatie: de voordracht van de gegevens van de Kandidaat bij de Cliënt.
   
 • Artikel 2.4
  Interim-procedure: de looptijd van de procedure tussen de partijen (Steens & Partners, Cliënt en Kandidaat) vanaf het moment van het verzoek van de Cliënt, de Presentatie van een Kandidaat door Steens & Partners aan de Cliënt tot aan de plaatsing van een Kandidaat dan wel tot het moment van een eerdere beëindiging van de procedure, zoals beëindiging van de procedure door de Kandidaat, door de Cliënt of door Steens & Partners.
   
 • Artikel 2.5
  De plaatsing is het moment dat alle partijen, de Cliënt, de Kandidaat en Steens & Partners (mondeling en/of schriftelijk) akkoord zijn met start van de Kandidaat op de opdracht bij de Cliënt.
   
 • Artikel 3
  U verklaart akkoord te zijn dat wij de door u aan ons verstrekte gegevens mogen bewaren en verwerken teneinde u te kunnen te kunnen bemiddelen bij onze cliënten. Ons Privacy Statement kunt u nalezen op onze website www.steensconsultants.nl.
   
 • Artikel 4
  U verklaart dat de door u verstrekte gegevens (o.a. KvK gegevens, BTW nummer, Curriculum Vitae en diploma’s) volledig en juist zijn. U verklaart tevens dat u niet veroordeeld bent wegens strafbare feiten, dat er geen lopende strafzaak is waarbij u betrokken bent en dat u alle informatie hebt verstrekt waarvan u redelijkerwijs kan vermoeden dat Steens & Partners of een Cliënt dit relevant acht voor selectie en/of inzet op een opdracht.
   
 • Artikel 5
  Als Kandidaat staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft u een BTW nummer. U voldoet aan de eisen voor het verrichten van de werkzaamheden in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep en handelt overeenkomstig de wet. Bij de uitvoer van een opdracht is er geen gezagsverhouding, geen persoonlijke verplichting tot het verrichten van arbeid en geen verplichting door de opdrachtgever tot loon betalen.
   
 • Artikel 6
  U ontvangt van ons een inlogcode te gebruiken op onze website: www.steensconsultants.nl. Hiermee kunt u zelf bij een deel van uw gegevens, deze aanpassen en reageren op nieuwe interim opdrachten. Om u optimaal van dienst te zijn en u te kunnen blijven betrekken in interim-procedures, verzoeken wij u uw beschikbaarheidsdatum en uw Curriculum Vitae actueel te houden. Kandidaten waarvan de interim-beschikbaarheidsdatum meer dan een maand in het verleden liggen, kunnen wij niet of pas als laatste in onze selectie betrekken.
   
 • Artikel 7
  Zowel Kandidaat als Steens & Partners zullen vertrouwelijk en discreet omgaan met elkaars gegevens en deze niet aan derden ter beschikking stellen zonder voorafgaand contact. Dit betreft bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens of de naam van de Cliënt welke wij aan u communiceren tijdens de selectieprocedure.
   
 • Artikel 8
  Steens & Partners zal zich ervoor inzetten dat de Cliënt alle informatie, hulp en bijstand zal verschaffen die u nodig heeft om een opdracht optimaal uit te voeren.
   
 • Artikel 9
  Indien tijdens het wervingsproces voor een opdracht via Steens & Partners wij beiden van oordeel zijn dat u een passende Kandidaat bent voor de opdracht, komen wij een Honorarium overeen en stemt u in met Presentatie aan de Cliënt. Het Honorarium is veelal een tarief per gewerkt uur, exclusief BTW. Wij zenden u van de afspraken een “Bevestigings-Email” en u bevestigt dit nogmaals door een reply op deze Bevestigings-Email. Het Honorarium is geldend voor de duur van de inzet bij deze Cliënt. Steens & Partners stemt met de Cliënt een passend en marktconform tarief af, waarmee wij zowel uw Honorarium als onze honorering kunnen vergoeden, waarbij wij streven naar een verhouding 70%-30%.
   
 • Artikel 10
  Steens & Partners investeert veel in het opbouwen en behouden van relaties met cliënten, freelance professionals en de interne organisatie.  Het acquireren van een opdracht en het aanbieden van passende kandidaten op een opdracht is het eindresultaat van vaak vele jaren werk. Steens & Partners verricht haar werkzaamheden op basis van “no cure, no pay”. Ter voorkoming dat Steens & Partners geen honorering ontvangt voor haar investeringen, inspanningen en verrichte diensten, is het Kandidaat, behoudens schriftelijke toestemming van Steens & Partners, niet toegestaan binnen 18 maanden na verzenddatum van de “Bevestigings-Email” bij de Cliënt of aan deze Cliënt gelieerde ondernemingen volgens de Kamer van Koophandel, een arbeidsovereenkomst, een “Overeenkomst van Opdracht” of een andersoortige overeenkomst aan te gaan, hetzij voor de in de Bevestigings-Email genoemde, hetzij voor een andersoortige functie of werkzaamheden, hetzij rechtstreeks voor zich, hetzij door middel van en/of derden. Hieronder wordt eveneens begrepen het direct en/of indirect informeren, betrekken en/of benaderen van zelfstandige professionals, personen en/of bedrijven buiten de Opdrachtgever om ten behoeve van (eventuele) werkzaamheden en/of opdrachten bij Derde. Een aldus gesloten overeenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen dankzij de inspanningen van Steens & Partners en hierdoor verbeurt Kandidaat aan Steens & Partners een direct opeisbaar bedrag van €15.000 per gebeurtenis en €500,- euro voor iedere kalenderdag dat de situatie voortduurt, onverminderd het recht van Steens & Partners om in plaats daarvan nakoming van deze bepalingen te vorderen en/of volledige schadevergoeding.
 
 • Artikel 11
 • Zowel Steens & Partners als Kandidaat zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie en aangelegenheden die hen bekend worden betreffende de Cliënt,    de opdracht en/of elkaar, waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat bekendmaking daarvan aan derden schadelijk is of kan zijn voor de Cliënt, eenieder en/of elkaar.
 
 • Artikel 12
  Mocht er een situatie ontstaan waardoor u niet meer zeker bent van uw deelname aan de Interim-procedure, dan stelt u Steens & Partners hiervan op de hoogte om samen de situatie te bespreken. Zonder overleg en toestemming van Steens & Partners mag u tijdens of na de Interim-procedure geen rechtstreeks contact opnemen met de Cliënt. Uw (mondelinge) toezegging aan Steens & Partners en/of de Cliënt dat u start met de opdracht is geldend; een getekende “Overeenkomst van Opdracht” is hiervoor geen vereiste.
   
 • Artikel 13
  Een opdracht wordt aangegaan voor de duur van de werkzaamheden die nodig zijn in het kader van de opdracht bij de Cliënt. De tijdsinvulling zal in onderling overleg tussen Kandidaat en Cliënt worden bepaald. De opdracht wordt als afgerond beschouwd indien Steens & Partners én Kandidaat hiervan door Cliënt in kennis is gesteld en/of samen vaststellen dat de opdracht is afgerond.
   
 • Artikel 14
  Kandidaat wordt geadviseerd een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Geadviseerd wordt een te verzekeren bedrag van minimaal €500.000,00
   
 • Artikel 15
  Steens Consultants B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24284806. BTW nummer NL 807014515.
  Steens Professionals B.V. staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34380356. BTW nummer NL 821989807.
  Steens Interim B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 57086249. BTW nummer NL 852432082BN01.