Privacy Statement Steens & Partners

(Steens Consultants BV, Steens Professionals BV en Steens Interim BV)

Laatste update:  13 november 2023

 
Als Steens & Partners de beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in overeenstemming met dit privacy statement.
 
Steens & Partners vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers, werkzoekenden, kandidaten, interimmers, (tijdelijke) werknemers, zelfstandig ondernemers en zakelijke relaties van groot belang. Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die per 25 mei 2018 door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.
 
Steens Consultants B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24284806 en is gevestigd te Rotterdam aan de Thomas Mannplaats 311. Steens Professionals B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34380356 en is gevestigd te Amsterdam aan de Amstelveenseweg 650b. Steens Interim B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 57086249 en is gevestigd te Rotterdam aan de Thomas Mannplaats 311.
 

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website (https://www.steensconsultants.nl), u zich inschrijft op één van onze vestigingen of op andere wijze aanmeldt (bijvoorbeeld via telefoon, e-mail of een online message service), wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening, wij (een deel van) uw gegevens ontvangen in het kader van een referentie, wij (een deel van) uw gegevens ontvangen tijdens een gesprek met uw (directe of indirecte) collega of andere zakelijke relatie of wij een (deel van) uw gegevens ontvangen naar aanleiding van uw deelname aan een congres. Ook kunnen wij  uw gegevens verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen (waaronder Linkedin.com) waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening.


Steens & Partners verzamelt en verwerkt persoonlijke- en zakelijke gegevens ten behoeve van:

 • de uitvoering van onze dienstverlening: Steens & Partners biedt diensten aan, c.q. wordt ingeschakeld,  als  “intermediair”, in die zin dat wij zelfstandig gevestigde professionals, freelance professionals (hier verder te noemen kandidaten),  bemiddelen, werven, selecteren, presenteren en tijdelijk inzetten (eventueel voor een directe betrekking) bij een opdrachtgever (de cliënt van Steens & Partners). Het is hierdoor voor Steens & Partners noodzakelijk om een groot actueel netwerk van kandidaten en van (mogelijke) opdrachtgevers te kennen en te kunnen benaderen;
 •  u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een opdracht-alert-email);
 •  voor de beoordeling van de geschiktheid, de beschikbaarheid en de bemiddeling van kandidaten naar een opdracht of dienstbetrekking, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media etc.;
 •  in het kader van een (mogelijke) overeenkomst met de (freelance) kandidaat, voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst (van opdracht);
 •  om de relatie/cliënt van Steens & Partners te kunnen voorzien van passende kandidaten (de bemiddeling) en in dit kader een (mogelijke) overeenkomst met de cliënt te kunnen sluiten;
 •  ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening, uitsluitend na uw akkoord;
 •  voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne  controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 •  kwaliteitsdoeleinden zoals eventuele certificering;
 •  indien we een bemiddelingsrelatie met elkaar zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.


De belangrijkste gegevens die wij opslaan en bewerken van zelfstandig gevestigde freelance professionals zijn:

 •  NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 •  geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 •  curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring;
 •  uw eventuele publiekelijke LinkedIn profiel of andere op het internet gepubliceerde gegevens;
 •  uw gegevens over uw beschikbaarheid, uw tarief indicatie, uw branche/opdrachtvoorkeuren, etc.;
 •  uw pasfoto en/of videopresentatie op vrijwillige basis;
 •  informatie n.a.v. het inwinnen van de door u aan Steens & Partners verstrekte referenties;
 •  overige informatie die relevant is voor het bemiddelingsproces (bijv. een gespreksverslag n.a.v. een kennismaking);
 •  feedback van onze relaties (opdrachtgevers) n.a.v. de door u uitgevoerde interim opdrachten (u kunt deze informatie altijd bij ons opvragen);
 •  op het moment dat u als ZZP-er voor Steens & Partners kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt de relevante ondernemingsgegevens.

Steens & Partners zal de door u verstrekte informatie nooit verstrekken aan derden welke niet relevant zijn in het bemiddelingsproces. Wel kan Steens & Partners uw persoonsgegevens delen met andere Steens & Partners entiteiten, haar opdrachtgevers (in enkele gevallen buiten Nederland, maar binnen de EU en slechts in zeer bijzondere gevallen en alleen na uw expliciete toestemming ook buiten de EU), haar onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers zoals Carerix) die namens Steens & Partners diensten verlenen of opdrachten uitvoeren en andere zakelijke relaties die relevant zijn voor het bemiddelingsproces alsmede in gevallen waarin Steens & Partners hiertoe wettelijk wordt verplicht.
 

De belangrijkste gegevens die wij opslaan en bewerken van zakelijke relaties / opdrachtgevers zijn:

 
Persoonsgegevens van zakelijke relaties (contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instanties waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden) worden door Steens & Partners ook verzameld en gebruikt.  Steens & Partners verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken (wensen te) doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.
 
Steens & Partners kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevens bewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Steens & Partners hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Steens & Partners heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Wij bewaren uw gegevens afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, uw privacyrechten en het gerechtvaardigd belang in het kader van onze bedrijfsvoering en dienstverlening. Wij zullen uw gegevens maximaal 5 jaar bewaren na het moment dat u uw gegevens aan Steens & Partners verstrekt en/of actualiseert, indien in de tussentijd er geen overeenkomst tot stand is gekomen.


Conform de AVG heeft ook onze gegevensverwerker Carerix de wettelijke passende maatregelen genomen om beveiligingsincidenten en datalekken tegen te gaan. In het uitzonderlijke geval van een beveiligingslek en/of datalek zal Steens & Partners handelen conform de AVG voorschrijft.

 
Op onze website https://www.steensconsultants.nl worden third-party "tracking cookies" toegepast. Voor het inloggen en bijwerken van uw gegevens wordt een sessie cookie toegepast ten behoeve van effectiviteit en de kwaliteit van de website. Deze "cookies" doen geen inbreuk op uw privacy.  
 
Steens & Partners behoudt zich het recht om dit privacy statement aan te passen. U kunt deze wijzigingen volgen via de website.
 

Uw rechten

Indien u een eigen account bij Steens & Partners heeft, heeft u direct inzage in een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen, zoals het doorvoeren van aanpassingen in uw CV, uw beschikbaarheid of uw accountgegevens.
 
Als u geen eigen account hebt of indien u inzage wenst in meer gegevens en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, of indien u niet meer gebruik wenst te maken van de dienstverlening van Steens & Partners, dan kunt u contact opnemen en/of een bericht sturen aan uw contactpersoon van Steens & Partners, of via het algemene telefoonnummer 010 – 289 7666 of via email aan . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen, waarbij in deze kopie uw burgerservicenummer zwart is gemaakt ter bescherming van uw privacy. Steens & Partners zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.