Samenwerking met Steens & Partners

Wederzijds vertrouwen en een open en volledige communicatie is essentieel voor een succesvolle samenwerking en de kwaliteitservaring van de "freelance" oplossing voor de opdrachtgever.

U als freelancer (ook wel zzp-er of opdrachtnemer genoemd) én Steens & Partners gaan samen de uitdaging aan om voor de cliënt een waardevolle bijdrage te leveren. Een ieder heeft hierin een specifieke eigen bijdrage als vakprofessional. Het gewenste resultaat dient een win-win-win situatie te zijn voor alle drie de betrokken partijen, zowel op de korte als de lange termijn. Pas dan vinden wij dat er sprake is van een succesvolle samenwerking en kwaliteit van dienstverlening.

Wij vinden het belangrijk om een aantal uitgangspunten aan het begin van onze beoogde samenwerking af te spreken. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op praktijkervaringen tussen de freelance finance professionals en Steens & Partners sinds onze start in het jaar 2000.

Door het aanvinken van deze "Voorwaarden Samenwerking" met Steens & Partners geeft u te kennen op de hoogte te zijn van onderstaande tekst, en met de genoemde artikelen akkoord te zijn. Een digitale kopie van deze “Voorwaarden Samenwerking” sturen wij na inschrijving/reactie via deze website per email aan u toe.

 

Voorwaarden van Samenwerking

Artikel 1

Met het insturen van uw gegevens en/of (digitaal) reageren op opdrachten geeft u te kennen als freelance finance professional werkzaam te zijn en dat u werkzaamheden verricht in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep, hierna verder te noemen “Kandidaat”. Als Kandidaat geeft u aan Steens Consultants B.V., Steens Professionals B.V. en Steens Interim B.V., of haar eventuele rechtsopvolgers, verder te noemen Steens & Partners, toestemming uw gegevens te gebruiken bij het bemiddelen van opdrachten voor u, de Kandidaat. Verder geeft u te kennen op de hoogte te zijn van deze tekst en met de hier beschreven artikelen 1 t/m 20 akkoord te zijn.

Artikel 2.1

Steens & Partners treedt op als “intermediair”, in die zin dat wij de Kandidaat, werven, presenteren en tijdelijk inzetten bij onze opdrachtgever, verder te noemen Cliënt (de Derde). De Kandidaat sluit bij een plaatsing op een opdracht een “Overeenkomst van Opdracht” met Steens & Partners (uw opdrachtgever). De overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 9015550000-09-2 opgestelde modelovereenkomst. Steens & Partners en Kandidaat wensen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. en 7:690 e.v. BW, willen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking van tussenkomst voorkomen en kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden buiten toepassing te laten.

Zolang de “Overeenkomst van Opdracht” nog niet getekend retour is ontvangen bij Steens & Partners zijn bij plaatsing (akkoord en/of start) op een opdracht ook alle punten uit de overeenkomst gelijkluidend aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 9015550000-09-2 opgestelde modelovereenkomst geldig aangevuld met de hieronder beschreven artikelen 1 t/m 20, waarbij Steens & Partners het recht behoudt om de betaling op te schorten zolang het getekende exemplaar nog niet retour ontvangen is. Steens & Partners sluit een overeenkomst met de Cliënt.

Artikel 2.2

De Cliënt is een natuurlijke en/of rechtspersoon of haar rechtsopvolgers die als vrager en/of afnemer van diensten van Steens & Partners een schriftelijk en/of mondeling verzoek heeft gedaan of opdracht geeft tot de werving, “Presentatie” en inzet van een Kandidaat.

Artikel 2.3

Presentatie: de voordracht van de gegevens van de Kandidaat bij de Cliënt.

Artikel 2.4

Interim-procedure: de looptijd van de procedure tussen de partijen (Steens & Partners, Cliënt en Kandidaat) vanaf het moment van het verzoek van de Cliënt, de Presentatie van een Kandidaat door Steens & Partners aan de Cliënt tot aan de plaatsing van een Kandidaat dan wel tot het moment van een eerdere beëindiging van de procedure, zoals beëindiging van de procedure door de Kandidaat, door de Cliënt of door Steens & Partners.

Artikel 2.5

De plaatsing is het moment dat alle partijen, de Cliënt, de Kandidaat en Steens & Partners (mondeling en/of schriftelijk) akkoord zijn met start van de Kandidaat op de opdracht bij de Cliënt.

Artikel 2.6

U verklaart akkoord te zijn dat wij de door u aan ons verstrekte gegevens mogen bewaren en verwerken teneinde u te kunnen te kunnen bemiddelen bij onze cliënten. Ons Privacy Statement kunt u nalezen op onze website www.steensconsultants.nl.

Artikel 3

Steens & Partners zal geen informatie geven waarvan wij weten of kunnen vermoeden, dat die onjuist of misleidend is.

Artikel 4

U verklaart dat de door u verstrekte gegevens (o.a. KvK gegevens, BTW nummer, Curriculum Vitae en diploma’s) volledig en juist zijn. U verklaart tevens dat u niet veroordeeld bent wegens strafbare feiten, dat er geen lopende strafzaak is waarbij u betrokken bent en dat u alle informatie hebt verstrekt waarvan u redelijkerwijs kan vermoeden dat Steens & Partners of een Cliënt dit relevant acht voor selectie en/of inzet op een opdracht.

Artikel 5

Als Kandidaat staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft u een BTW nummer. U bent bekent met de geldende regelgeving, voldoet aan alle eisen voor het verrichten van de werkzaamheden in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep en handelt overeenkomstig de wet. Bij de uitvoer van een opdracht is er is geen gezagsverhouding, geen persoonlijke verplichting tot het verrichten van arbeid en geen verplichting door de opdrachtgever tot loon betalen.

Artikel 6

U ontvangt van ons een inlogcode te gebruiken op onze website: www.steensconsultants.nl. Hiermee kunt u zelf bij een deel van uw gegevens, deze aanpassen en reageren op nieuwe interim opdrachten. Om u optimaal van dienst te zijn en u te kunnen blijven betrekken in interim-procedures, verzoeken wij u uw beschikbaarheidsdatum en uw Curriculum Vitae actueel te houden. Kandidaten waarvan de interim-beschikbaarheidsdatum meer dan een maand in het verleden liggen, kunnen wij niet of pas als laatste in onze selectie betrekken.

Artikel 7

Zowel Kandidaat als Steens & Partners zullen vertrouwelijk en discreet omgaan met elkaars gegevens en deze niet aan derden ter beschikking stellen zonder voorafgaand contact. Dit betreft bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens of de naam van de Cliënt welke wij aan u communiceren tijdens de selectieprocedure.

Artikel 8

Steens & Partners zal zich inzetten dat de Cliënt alle informatie, hulp en bijstand zal verschaffen die u nodig heeft om een opdracht optimaal uit te voeren.

Artikel 9

Indien tijdens het wervingsproces voor een opdracht via Steens & Partners wij beide van oordeel zijn dat u een passende Kandidaat bent voor de opdracht, komen wij een Honorarium overeen en stemt u in met Presentatie aan de Cliënt. Dit Honorarium is veelal een tarief per gewerkt uur, exclusief BTW. Wij zenden u per email van de afspraken een “Bevestigings-Email” en u bevestigt dit nogmaals door een reply op deze Bevestigings-Email. Het Honorarium is geldend voor de gehele duur van de inzet bij deze Cliënt. Steens & Partners stemt met de Cliënt een passend en marktconform tarief af, waarmee wij zowel uw Honorarium als onze honorering kunnen vergoeden, waarbij een verhouding 70%-30% de norm is, met dien verstande dat de honorering van Steens & Partners minimaal €20,- per uur en maximaal €50,- per uur zal zijn.

Artikel 10

Per Cliënt, opdracht en/of “Overeenkomst van Opdracht” is sprake van een relatie- en concurrentiebeding van 2 jaar. Dit relatie- en concurrentiebeding betekent dat het niet is toegestaan binnen een tijdvak van 2 jaar na beëindiging van de opdracht zakelijke contacten, direct of indirect, te onderhouden en/of werkzaamheden en diensten te (laten) verrichten voor deze Cliënt en/of haar rechtsopvolgers en aan deze Cliënt gelieerde ondernemingen volgens de Kamer van Koophandel. Uiteraard is bovenstaande wel mogelijk indien dit verloopt via Steens & Partners. Bij niet naleving van de bepaling uit dit artikel zal Kandidaat aan Steens & Partners een direct opeisbare bedrag moeten betalen gelijk aan 750 keer het overeengekomen Honorarium.

Artikel 11

Ingeval Kandidaat binnen 1,5 jaar na verzenddatum van de “Bevestigings-Email” door Steens & Partners bij de Cliënt of aan deze Cliënt gelieerde ondernemingen volgens de Kamer van Koophandel, een arbeidsovereenkomst, een “Overeenkomst van Opdracht” of een andersoortige overeenkomst aangaat, hetzij voor de in de Bevestigings-Email genoemde, hetzij voor een andersoortige functie of werkzaamheden, hetzij rechtstreeks voor zich, hetzij door middel van en/of derden, wordt de aldus gesloten overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen dankzij de inspanningen van Steens & Partners en verbeurt Kandidaat aan Steens & Partners een direct opeisbaar bedrag van 750 keer het overeengekomen Honorarium, zoals in de Bevestigings-Email staat.

Artikel 12

Zowel Steens & Partners als Kandidaat zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie en aangelegenheden die hen bekend worden betreffende de Cliënt, de opdracht en/of elkaar, waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat bekendmaking daarvan aan derden schadelijk is of kan zijn voor de Cliënt, een ieder en/of elkaar.

Artikel 13

Enkel gewerkte uren die online zijn ingevuld in ons systeem (momenteel Carerix), door Cliënt zijn afgetekend op het urenverantwoordingsformulier en binnen twee weken na uitvoering van de werkzaamheden zijn ontvangen komen in aanmerking voor betaling. Onze betalingstermijn is maximaal 45 dagen, waarbij wij als norm een termijn van 30 dagen hanteren.

Artikel 14

Mocht er een situatie ontstaan waardoor u niet meer zeker bent van uw deelname aan de Interim-procedure, dan stelt u Steens & Partners hiervan onverwijld op de hoogte om samen de situatie te bespreken. Zonder toestemming van Steens & Partners mag u tijdens of na de Interim-procedure geen rechtstreeks contact opnemen met de Cliënt. Uw (mondelinge) toezegging aan Steens & Partners en/of de Cliënt dat u start met de opdracht is ook geldend; een getekende “Overeenkomst van Opdracht” is hiervoor dus niet een vereiste.

Artikel 15

Een opdracht wordt aangegaan voor de duur van de werkzaamheden die nodig zijn in het kader van de opdracht bij de Cliënt. De tijdsinvulling zal in onderling overleg tussen Kandidaat en Cliënt worden bepaald. De opdracht wordt als afgerond beschouwd indien Steens & Partners én Kandidaat hiervan door Cliënt in kennis is gesteld en/of samen vaststellen dat de opdracht is afgerond. Als Kandidaat kunt u dus niet zonder akkoord van Steens & Partners en de Cliënt de opdracht beëindigen. Bij niet naleving van deze bepaling zal Kandidaat aan Steens & Partners een direct opeisbare vergoeding moeten betalen gelijk aan 750 keer het overeengekomen Honorarium, onverminderd het recht van Steens & Partners om in plaats van dit bedrag volledige schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.

Artikel 16

De Kandidaat vrijwaart Steens & Partners van elke aansprakelijkheid die het gevolg is van nalaten of tekortkomen van Kandidaat. Een eventueel met een aansprakelijkheidstelling gepaard gaand bedrag komt voor rekening van Kandidaat. Indien Steens & Partners schade zou lijden, van welke aard ook, direct of indirect, en dit omwille van de uitvoering door de Kandidaat van de opdracht, zal de Kandidaat Steens & Partners hiervoor integraal vergoeden.

Artikel 17

Kandidaat wordt geadviseerd een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Geadviseerd wordt een te verzekeren bedrag van minimaal €500.000.

Artikel 18

Steens Consultants B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24284806. BTW nummer NL 807014515.

Artikel 19

Steens Professionals B.V. staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34380356. BTW nummer NL 821989807.

Artikel 20

Steens Interim B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 57086249. BTW nummer NL 852432082BN01.


Sluit